POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERENTOWEGO „SKLEP GEODETA”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu internetowego.

1.2. Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Geoline sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Słowackiego 2A wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 642473, NIP: 6262643328, REGON: 277523861, kapitał zakładowy w wysokości 67.000,00 zł opłacony w całości – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu internetowego i Sprzedawcą. Z administratorem można skontaktować się pod adresem email: sklepgeodeta@geoline.pl lub pod adresem siedziby.

1.3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą np. Sprzedawca, Sklep internetowy należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego dostępnym na stronie Sklepu internetowego.

2. CEL ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, ODBIORCY DANYCH

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie internetowym. Jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora to:

 1. zawarcie i wykonanie umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy sprzedaży i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń,
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez okres 1 roku po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji,
 3. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego,
 4. prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.

2.3. Administrator może przekazywać dane następującym odbiorcom:

 1. podmiotom prowadzącym działalność kurierską,
 2. podmiotom umożliwiającym dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
 3. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 4. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 5. podmiotom, które wspierają Administratora w prowadzonej działalności na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierających działalność Administratora.

2.4. Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu internetowego: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

2.5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których Klient wyraził zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

3. UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH I DOBROWOLNOŚĆ ICH PODANIA

3.1. Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, niezwłocznego usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

3.2. Każdy Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.3. Podanie danych jest konieczne ze względu na możliwość zawarcia umowy sprzedaży oraz świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy lub Klienta, a także ze względu na rozliczenie prowadzonej działalności gospodarczej, udzielanie odpowiedzi na skargi oraz reklamacje.

4. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

4.2. W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób że obserwuje i analizuje ruch na naszych stronach oraz podejmuje działania marketingowe.

5. COOKIES

5.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep internetowy).

5.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

 1. identyfikacji Usługobiorcy zalogowanych w Sklepie internetowy i pokazywania, że są zalogowani,
 2. zapamiętywania Towaru dodanych do Koszyka w celu złożenia Zamówienia,
 3. zapamiętywania danych z wypełnionych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych do logowania w Sklepie internetowym,
 4. dostosowywania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu internetowego,
 5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Sklepu internetowego,
 6. dostosowywania treści reklamowych do zainteresowań Klientów.

5.3. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej tzn. że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności działania Sklepu internetowego.

5.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5.5. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy, a także anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

6. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIENIA

6.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

6.2. Każdej osobie fizycznej przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych prowadzonych przez Administratora, w szczególności prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo nie są już niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, zgoda może być odwołana w każdym czasie.

6.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:

 • wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

6.5. Jeżeli Klient uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy, może wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator wskazuje aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu internetowego.

7.2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych i są odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.3. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

7.4. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
 • dostęp do konta jedynie poprzez podanie indywidualnego loginu i hasła,
 • certyfikat SSL.

7.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).