REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „SKLEP GEODETY”

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania sklepu dostępnego po adresem www.sklepgeodety.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług sklepu jak również zasady składania zamówień. Regulamin określa prawa i obowiązki Kupujących, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności firmy Geoline sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego sklep w ramach domeny www.sklepgeodety.pl

 

Warunkiem korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Sprzedawca, Usługodawca – Geoline sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Słowackiego 2A wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 642473, NIP: 6262643328, REGON: 277523861, kapitał zakładowy w wysokości 67.000,00 zł opłacony w całości, adres email: geoline@geoline.pl, nr tel. (+48) 56 306 61 00,

 

b) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży w ramach prowadzonego Sklepu,

 

c) Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 

d) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,

 

e) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459),

 

f) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

 

g) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego,

h) Towar – produkt nowy dostępny w Sklepie internetowym. Produkty nowe posiadają gradację stanu wizualnego oraz technicznego. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego,

 

i) Sklep internetowy, Sklep – sklep internetowy GEODETY działający pod adresem www.sklepgeodety.pl, prowadzony przez spółkę Geoline sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Słowackiego 2A wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 642473, NIP: 6262643328, REGON: 277523861, kapitał zakładowy w wysokości 67.000,00 zł opłacony w całości, adres email: sklep@sklepgeodety.pl, nr tel. (+48) 56 30661 00, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży,

 

j) Formularz Rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu umożliwiający utworzenie Konta,

 

k) Konto – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są dane Klienta służące do realizacji składanych Zamówień, w tym jego dane osobowe, adres, numer telefonu kontaktowego, adres email, historia zamówień,

 

l) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,

 

m) Formularz Zamówienia, Koszyk – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Towaru do koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży w postaci sposobu dostawy i płatności,

 

n) Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego,

 

o) Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej,

 

p) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 683),

 

q) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

 

r) Cena – koszt zakupu Towaru wyrażony w wersji brutto z uwzględnieniem aktualnej stawki VAT,

 

s) Koszt dostawy – całkowity koszt dostarczenia Zamówienia do Klienta,

 

t) Termin dostawy – termin, który zawiera w sobie zarówno czas realizacji Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę, jak i czas, w którym przewoźnik dostarczy Towar Klientowi.

2. POSTANOWIENIE OGÓLNE

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

2.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklepgeodety.pl prowadzony jest przez spółkę Geoline sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800), przy ul. Słowackiego 2A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 642473, NIP: 6262643328, REGON: 277523861, kapitał zakładowy w wysokości 67.000,00 zł opłacony w całości, adres email: sklep@sklepgeodety.pl, nr tel. (+48) 56 306 61 00.

 

2.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego (z wyjątkiem pkt. 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

 

2.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

2.4. Niniejszy Regulamin określa:

 

a) prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,

b) zasady dokonywania Zamówień za pośrednictwem sklepu lub drogą elektroniczną.

 

2.5. Sprzedawca świadczy Usługi drogą elektroniczną poprzez Sklep, adres e-mail: sklep@sklepgeodety.pl, telefonicznie pod numerem (+48) 56 306 61 00, zgodnie z Regulaminem.

 

2.6. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Sprzedającego.

 

2.7. Właścicielem praw autorskich prezentowanych pod adresem www.sklepgeodety.pl jest Sprzedający lub inny podmiot będący producentem danego Towaru.

 

2.8. Zdjęcia Towaru umieszczane są na stronie sklepu w celach poglądowych i służą wyłącznie do prezentacji wskazanych na nich Towarów.

 

2.9. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

 

a) Konto Klienta w Sklepie internetowym,

b) Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym,

c) Newsletter.

 

2.10. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest przy spełnieniu przez system teleinformatyczny minimalnych wymagań technicznych:

 

 1. przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą Javy,
 2. przeglądarka Chrome w wersji 14 lub nowszej z włączoną obsługą Javy,
 3. minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 1024 pikseli,
 4. aktywne konto email.

 

2.11. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

2.12. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

2.13. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym również Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

2.14. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej lub umieszczania w Sklepie jakiejkolwiek informacji handlowej itp.

 

2.15. Sprzedawca/Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.

 

3.2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych czynności przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto”.
W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, określenie charakteru konta (firmowy/prywatny) oraz hasło. Utworzenie Konta możliwe jest również podczas składania Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

 

3.3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych (rezygnacja z Konta), z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sklepgeodety.pl, w treści podając dane swojego Konta.

 

3.4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia nie wymaga posiadania Konta i rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych działań – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar/y, ilość Towaru/ów, miejsce i sposób dostawy Towaru/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 

3.6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

 

3.7. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

 

3.8. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

3.9. Tryb postępowania reklamacyjnego:

 

3.9.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego Usługobiorca może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sklepgeodety.pl
3.9.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

3.9.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

3.10. Newsletter:

a) Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu,

b) Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter), lub poprzez wystosowania takiej prośby na adres mailowy Usługodawcy.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

4.2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

4.3. Cena Towaru widoczna na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto – zawierająca podatek VAT. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

4.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towaru, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towaru w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4.5. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3 Regulaminu.

4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, a następnie przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. W przypadku, nieotrzymania potwierdzenia Zamówienia, Klient proszony jest o sprawdzenie zakładki “spam” w swojej skrzynce e-mailowej lub o skontaktowanie się ze Sprzedawcą pod adresem e-mailowym adres e-mail: sklep@sklepgeodety.pl, nr telefonu (+48) 56 306 61 00.

5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5.1. Klient może wybrać następujące formy płatności z tytułu Umowy Sprzedaży za zamówione Towary:

5.1.1. Tradycyjna płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (“Przedpłata na konto”):

 

Właściciel rachunku: Geoline sp. z o.o.

Bank: ING Bank Śląski S.A.

Nr rachunku: PL 97 1050 1298 1000 0090 3190 6333

Nr rachunku zagranicznego: EUR 24 1050 1298 1000 0090 8064 6558

SWIFT: INGBPLPW

5.1.2. Płatność przez Przelewy24.

5.1.3. Płatność przez iMoje.

5.1.4. Płatność BLIK.

5.1.5. Płatność kartą.

5.2. Termin płatności:

5.2.1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Zapłata oznacza datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Sprzedawca jest upoważniony, według własnego wyboru, do jednostronnego odstąpienia od umowy (co powoduje uznanie jej za niezawartą,) lub wyznaczenia Klientowi dodatkowego terminu do dokonania przedmiotowej płatności, o czym zawiadomi Klienta wiadomością e-mail na podany przez niego w procesie rejestracji/złożenia zamówienia adres poczty elektronicznej.

6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU

6.1. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie, usługi kurierskie) oraz sposoby dostawy są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

6.2. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.

 

6.3. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Towaru zostanie zainicjowana przez Sprzedawcę. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim powiadomieniu Klienta, termin zainicjowania dostawy może ulec wydłużeniu.

 

6.4. Sprzedawca dokona nadania przesyłki z zamówieniem, dopiero po zaksięgowaniu zapłaty, tj. w dniu uznania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

6.5. Zamówione Produkty są dostarczane Kupującemu przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy DPD oraz InPost Paczkomaty. Koszty dostawy za pośrednictwem firm kurierskich wynoszą:

6.5.1. kurier – 10,56 zł netto + VAT,

6.5.2. kurier (za pobraniem) – 15,44 zł netto + VAT.

6.5.3 paczkomaty InPost 10,56 zł netto + VAT

6.5.4 paczkomaty InPost (za pobraniem) 15,44 zł + VAT

 

6.6. Klient może także, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą odebrać osobiście produkt w siedzibie Sprzedawcy lub w innym umówionym miejscu.

 

6.7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie jest możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

 

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia), albo

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym, niemożliwym do wykonania zakresie).

 

6.8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu do doręczeń lub z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.

 

6.9. Z chwilą przekazania zamówionego Towaru przewoźnikowi ryzyko związane z przypadkową utratą lub uszkodzeniem Towaru przechodzi na Klienta.

 

6.10. Klient zobowiązany jest do skontrolowania otrzymanego od przewoźnika Towaru i jego kompletności. W przypadku, gdyby dostarczony Towar był uszkodzony lub niekompletny Klient zobowiązany jest sporządzić wraz z przedstawicielem przewoźnika protokół szkody oraz zrobić zdjęcia, które to dokumenty będą podstawą do oceny odpowiedzialności Sprzedającego lub przewoźnika.

7. GWARANCJA ORAZ ODDANIE DO NAPRAWY

7.1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu objęte są gwarancją, udzielaną przez producentów. Gwarancja dotyczy Towaru zakupionego w Sklepie Sprzedawcy.

 

7.2. Na Towar Sprzedawca może udzielić Klientowi gwarancji handlowej na okres od 1-3 miesięcy, licząc od daty sprzedaży Towaru. Za datę sprzedaży Towaru uważa się datę widniejącą na dokumencie sprzedażowym, chyba, że treść ogłoszenia stanowi inaczej. Okres gwarancji ustalany jest przez Sprzedawcę indywidualnie z Klientem.

 

7.3. Okres gwarancyjny może zostać wydłużony przez Sprzedawcę za dodatkową opłatą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, że nie każdy Towar ze Sklepu internetowego może zostać objęty dodatkową gwarancją.

 

7.4. Sprzedawca nie udziela gwarancji handlowej na pracę baterii w Towarach.

 

7.5. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem wydania Towaru Klientowi i jest wydłużany o czas udokumentowanej naprawy.

 

7.6. Warunkiem przyjęcia Towaru do naprawy lub usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zlecenia serwisowego.

 

7.7. Gwarancja nie obejmuje naprawy z użyciem części dostarczonych przez Klienta, a także naprawy płyt głównych uszkodzonych w wyniku kontaktu z cieczą.

 

7.8. Gwarancja zostaje anulowana przez Sprzedawcę w przypadku:

 1. uszkodzenia mechanicznego Towaru,
 2. zalania,
 3. zawilgocenia,
 4. działania temperatury i innych czynników o parametrach niedopuszczalnych przez producenta,
 5. nieuzgodnione ze Sprzedawcą próby naprawy Towaru przez Klienta,
 6. uszkodzeń spowodowanych przez czynniki lub podzespoły, o których Klient nie poinformował Sprzedawcy

 

7.9. Warunkiem skorzystania przez Klienta z gwarancji jest zgłoszenie problemu w ciągu 14 dni od dnia jego wystąpienia, lecz nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji.

 

7.10. Przy oddaniu Towaru do naprawy, Klient otrzymuje pisemne potwierdzenie przyjęcia Towaru do naprawy przez Sprzedawcę. Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do naprawy jest dokumentem koniecznym przy odbiorze Towaru. Klient oddając Towar do naprawy akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

7.11. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie, przed oddaniem Towaru do naprawy, do wykonania kopii zapasowych danych znajdujących się w urządzeniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dane zgromadzone w pamięci urządzenia oraz ustawieniach systemowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje ewentualnego przywrócenia ustawień fabrycznych oraz aktualizacji oprogramowania dostarczonego do naprawy lub wyceny urządzenia.

 

7.12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez Klienta, w przypadku gdy szkoda nie wynikła z winy Sprzedawcy lub czas naprawy przedłuża się na skutek przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, m.in. na skutek opóźnienia w dostawie, niedostępność części, czasowy brak możliwości technicznych dokonania naprawy.

 

7.13. Czas naprawy Towaru przez Sprzedającego wynosi 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia Towaru do Sprzedającego przez kuriera bądź osobiście przez Klienta. Czas naprawy może ulec zmianie na skutek zmiennej dostępności części jako przyczyna niezależna od Sprzedawcy bądź w przypadku wykrycia przez Sprzedającego zatajonych informacji o zalaniu, ingerencji osób trzecich w naprawie lub innych przyczyn uniemożliwiających naprawę Towaru.

 

7.14. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Sprzedawca może obciążyć Klienta kosztami za wykonanie testów, transport, wykonanie ekspertyzy lub poświęcony czas.

8. REKLAMACJA TOWARU

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

 

8.1a. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta będącego Konsumentem, w razie braku zgodności towaru z umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o prawach konsumenta (w szczególności w art. 43a-43q Ustawy o prawach konsumenta). W zakresie odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta będącego Konsumentem nie stosuje się pkt. 8.1 i 8.6 Regulaminu.

 

8.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad oraz zgodny z umową.

 

8.3. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: Geoline sp. z o.o., ul. Słowackiego 2A, 41-800 Zabrze, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sklepgeodety.pl .

 

8.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

8.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania – nie dotyczy umów zawieranych przez przedsiębiorców.

 

8.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres: Geoline sp. z o.o., ul. Słowackiego 2A, 41-800 Zabrze. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

 

8.6a. Klient będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar w celu przeprowadzenia napraw lub wymiany. Sprzedawca odbiera towar na swój koszt, w szczególności  za pośrednictwem firmy DPD oraz InPost Paczkomaty  .

 

8.7. Zdjęcia Towaru znajdujące na stronie internetowej Sklepu nie stanowią podstawy do reklamowania Towaru.

 

8.8. Reklamowany Towar powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

 

8.9. Reklamowany Towar jest odsyłany Klientowi w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683) Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru. W przypadku gdy Towar dostarczony był w partiach lub w częściach, termin liczony jest od momentu odebrania przez Klienta ostatniej partii/części Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone, m.in.:

9.1.1. pisemnie na adres: Geoline sp. z o.o., ul. Słowackiego 2A, 41-800 Zabrze,

9.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sklepgeodety.pl .

9.1.3. pisemnie na adres: Geoline sp. z o. o., ul. Słowackiego 2A, 41-800 Zabrze, w przypadku, w którym Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy odsyła równocześnie Towar.

 

9.2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny. Wzór (formularz) oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

9.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

9.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

9.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

9.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

9.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: Geoline sp. z o.o., ul. Słowackiego 2A, 41-800 Zabrze.

 

9.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

9.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

9.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

9.8.3. W przypadku Towaru będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

9.9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

 

9.10. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

10. PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

10.1. Strona internetowa Sklepu i cały tekst, materiały audio, wideo, zdjęcia, obrazy, grafika, logo, znaki handlowe, informacje, dane, treść i inny materiał przedstawiony lub ściągalny ze Strony Internetowej (“Treść”) stanowią własność lub są wykorzystywane wyłącznie za zgodą Geoline sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu oraz są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i nie mogą być wykorzystywane w celach innych niż dozwolone w niniejszym Regulaminie lub na podstawie wcześniejszej pisemnej zgody właściciela takiego materiału. Nie można modyfikować Treści w jakikolwiek sposób lub powielać ani publicznie wyświetlać, odtwarzać, dystrybuować lub wykorzystywać w inny sposób jakiejkolwiek takiej Treści w publicznym lub komercyjnym celu. Nieuprawnione wykorzystanie Treści może naruszać przepisy o prawie autorskim, prywatności i reklamie lub inne prawa, zasady oraz przepisy.

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

11.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

 

11.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

11.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.

 

11.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

11.5. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

11.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

 

11.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 

11.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

 

11.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

12. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

12.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.


12.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.


12.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.


12.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.


12.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.


12.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.


12.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.02.2021 r.

 

13.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sklep powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

 

13.3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

 

13.4. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

 

13.5. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.sklepgeodety.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

13.6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca/Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 

13.7. Sprzedawca informuje, że na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku, pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

13.8. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by usługi przez niego świadczone były dokonane na najwyższym poziomie. Sprzedawca nie może wykluczyć czasowego zatrzymania Sklepu w szczególnych przypadkach jak konieczność konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu, modernizacji, rozbudowy, awarii, problemów technicznych, zmiany serwera, zmiany operatora Sklepu.

Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) – do druku załącznik nr 1

 

– Adresat [Geoline sp. z o. o., ul. Słowackiego 2A, 41-800 Zabrze, adres e-mail: sklep@sklepgeodety.pl]

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

– Podpis konsumenta(-ów)

 

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (RODO)

Administratorem Danych Osobowych jest spółka Geoline sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800), przy ul. Słowackiego 2A. Z Administratorem można kontaktować się pod adresem email: rodo@geoline.pl lub na adres siedziby.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy sprzedaży i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń,
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez okres 1 roku po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji,

Administrator może przekazywać dane osobowe takim podmiotom jak:

 1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 2. podmiotom, które umożliwiają dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
 3. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 4. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 5. podmiotom zewnętrznym wspierających Administratora w prowadzonej działalności

Każdej osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo sprostowania swoich danych,
 3. prawo usunięcia sowich danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu,
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest konieczne ze względu na możliwość zawarcia umowy sprzedaży oraz świadczenia usług na rzecz Klienta, a także ze względu na rozliczenie prowadzonej działalności gospodarczej, udzielanie odpowiedzi na skargi oraz reklamacje.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów. W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies w celu obserwowania i analizowania ruchu na stronie Sklepu internetowego jak również podejmowania działań marketingowych.